Algemene voorwaarden

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder ‘de wederpartij’c.q. ‘huurder’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)- persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respektievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. Onder ‘goederen’wordt in deze voorwaarden verstaan: hard-en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn, met machtneming van onze bedrijfsactiviteiten.
4. Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voor ons niet bindend en zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.
5. Door verwijzing naar deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings- c.q. bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, reçu’s rekeningen e.d., alsmede door het enkel (mondeling, telefonisch, per telex, telefax etc) plaatsen van een order en/of in ontvangstname van de geleverde c.q. gehuurde goederen, wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemd vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot doen van een aanbod.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in onze aanbiedingen geen montage of installatie begrepen.
3. Tenzij anders aangegeven zijn onze aanbiedingen niet langer geldig dan dertig (30) dagen.
4. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden verstrekt.
5. In onze aanbiedingen gaan wij er van uit dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. Wij zullen dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre door ons rekening is gehouden.
6. Aanbiedingen, alsmede door ons (of in onze opdracht) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en berekeningen zijn ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
7. Wij behouden ons het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3. OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede met en/of toezeggingen door ons personeel gedaan, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk bevestigd.
3. Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alsvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen.

Artikel 4. PRIJZEN
1. Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
○ gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en overige kosten.
○ gebaseerd op levering ‘af ons bedrijf
○ exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
○ exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering
○ vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbiedingen en die der levering c.q. beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met inachtneming eventuele wettelijke voorschriften, door ons dienovereenkomstig te worden verhoogd.
4. Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook zijn wij bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

Artikel 5. LEVERTIJD EN LEVERING
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen voor wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht.
2. De opgave van levertijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht.
4. Wij zijn verplicht opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.
5. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.
6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering ‘af ons bedrijf/magazijn’.
7. Levering in gedeelten (deellevering) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk faktureren.
8. Alsdan is de wederpartij verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de voorwaarden.
9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door ons opslagkosten worden berekend.
10. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
11. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te kontroleren.
12. Dit geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 12 van deze voorwaarden aan ons kenbaar te worden gemaakt.
13. Indien ook werkzaamheden buiten ons bedrijf zijn overeengekomen dient wederpartij ervoor zorg te dragen dat het met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor ons personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van ons werk belemmeren of vertragen.
14. Wij zijn bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.

Artikel 6. VERHUUR
1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door onze Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.
2. Onder ‘de wederpartij’wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan ‘de huurder’.
3. Onder ‘de verhuurder’wordt in dit artikel verstaan : “De Herrieboerderij”. V.O.F.
4. Onder ‘de huurder’wordt in dit artikel verstaan : een (rechts)persoon die apparatuur van verhuurder huurt voor een bepaalde periode. ‘De huurder’ is op gelijke wijze als in de overige artikelen genoemde ‘wederpartij’ onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene bepalingen voor levering van goederen en diensten.
5. Onder ‘apparatuur’ wordt in dit artikel verstaan : Alle (electrische) apparaten op het gebied van audio en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende, bekabelingen, verpakkingsmaterialen etc.
6. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is.
7. De huurder zal de apparatuur behandelen als goed huisvader en zal zorgdragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats.
8. Huurder zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspekteren.
9. De huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder.
10. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waarin de diefstal heeft plaats gevonden c.q. de molest-schade is aangericht, en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken.
11. De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebezigde ontwerpen en/of konstruktiemethoden kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.
12. De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren of in bruikleen afstaan.
13. De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste 1 dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
14. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in door de verhuurder verstrekte verpakking.
15. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede konditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er vanuit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.
16. De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
17. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van beschadiging aan de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal dagen dat de schade herstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%.
18. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
19. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven.
20. Tenzij anders overeengekomen, dient huurder de huurprijs kontant voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen.
21. De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur.
22. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor direkte of indirekte schade als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van de apparatuur of als gevolg van schade aan goederen en/of personen bij het werken met de apparatuur.

Artikel 7. BEPROEVING
1. Beproeving van de te leveren goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikeleijke stanaardprocedures.
2. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.
3. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 8. REPARATIES EN ONDERHOUD
1. Het onder lid 1 t/11 van dit artikel is bedoeld voor repararties en onderhoud, voorzover niet voortkomend uit onze garantiebepalingen.
2. Wij zijn vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren.
3. Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zullen wij deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. Wij zullen nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.
4. Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed, zullen wij, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de wederpartij, indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen plaatsvinden, zullen wij de reparatie alsnog (verder) uitvoeren.
5. De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden, middels kontante betaling aan ons te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de goederen, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij staan. Wij zijn gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.
6. Gerepareerde goederen staan ter beschikking van de wederpartij in ons magazijn of onze fabriek, alwaar de wederpartij zich bij afhalen van de goederen dient te vergewissen van een goed d.w.z. binnen de grenzen van het (nog) mogelijke, uigevoerde reparatie.
7. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voorzover het geen electronische onderdelen betreft.
8. Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de wederpartij het gerepareerde goed niet binnen 30 dagen ophaalt en betaalt, staat het ons vrij om het goed te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de wederpartij over te maken.
9. Wij kunnen de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.
10. Onderhoudskontrakten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving, van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden. Veelal betreft dit repeterende werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval wij aan de prijsafspraak gebonden zijn.
11. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van goederen van de wederpartij die zich onder ons bevinden, behoudens opzet of grove nalatigheid of schuld.
12. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.

Artikel 9. VERVOER
1. Indien de wederpartij ons, zonder nadere aanwijziging, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.
2. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franko-levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat de vrachtbrieven vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direkt of indirekt, waaronder bedrijfsschade , schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde c.q. verhuurde goederen door of namens wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van fabrikage- en/of samenstellingsfouten, dan wel door andere oorzaken. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
3. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze bedrijfsverzekeringen. Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de nettofaktuurwaarde van het geleverde c.q. het verhuurde.
4. Voldoening aan de geldende garantie/reklameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

Artikel 11. OVERMACHT
1. In geval van overmacht hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.
3. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en kontingenteringen.
4. Indien door overmacht de levering meer dan drie (3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
5. Indien wij bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan onze uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk faktureren en is de wederpartij gehouden deze faktuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12. REKLAMES
1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden dienen reklames binnen acht (8) dagen na (af)-levering van goederen c.q. nadat werkzaamheden zijn verricht, aan ons schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
2. Indien de reklames door ons gegrond wordt bevonden, zijn, wij uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel c.q. vervanging van de ondeugdelijke (delen van) goederen c.q. het verbeteren van werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
3. Ondeugdelijke goederen dienen terstond vrachtvrij aan ons te worden opgestuurd.
4. Reklames over fakturen dienen, ingeval deze gelijk met de goederen aan de wederpartij worden overhandigd, terstond aan ons kenbaar gemaakt te worden. Indien de fakturen worden verzonden, dan dienen reklames over die fakturen binnen acht (8) dagen na faktuurdatum schriftelijk bij ons te worden ingediend.
5. Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen, respektievelijk de verrichte werkzaamheden, respektievelijk de faktuur te hebben goedgekeurd.
6. Alsdan worden reklames niet meer in behandeling genomen.
7. Het indienen van een reklame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn elders in deze voorwaarden omschreven betalings-verplichtingen jegens ons.

Artikel 13. GARANTIE
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garanderen wij door ons geleverde goederen en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden.
2. Wij garanderen dat alle doorons geleverde goederen, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van goederen welke niet door of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door onzeleveranciersgarantie.
3. Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
4. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn rekening.
5. Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

Artikel 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Door ons geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, hetgeen ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.
2. Ingeval van be- of verwerking van door ons geleverde goederen bij de wederpartij, verkrijgen wij, tot het moment van betaling van al hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is, een mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en wel voor de waarde van de door ons oorspronkelijk geleverde goederen.
3. In gevallen van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventuele reeds betaalde, doch onverminderd ons recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade.In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
4. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. De goederen kunnen alsdan door wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
5. Tot zekerheid voor korrekte betaling van al onze vorderingen verkrijgen wij bovendien eigendomrecht tot zekerheid – door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

Artikel 15. BETALING
1. Betaling dient netto kontant bij levering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking. Indien wij expleciet en schriftelijk met de wederpartij een andere dan kontante betaling zijn overeengekomen, dan dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of overmaking op een op de faktuur vermelde bank- of girorekening, binnen de ons gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na faktuurdatum. De door de bank/giro aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalinsdatum aangemerkt.
2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij:
○ In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd.
○ komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
○ Enige uit kracht det wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.
○ Nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
○ Of een belangrijk gedeelte daarvan, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf: hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zin geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.

Artikel 16. RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de faktuurdatum een rente van tenminste 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtigde kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,-.

Artikel 17. ADVIEZEN EN GEGEVENS
1. Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen.
2. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het geoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 18. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op al onze aanbiedingen overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19. GESCHILLEN
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde, Burgelijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om een geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Artikel 20. WIJZIGING OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Wij hebben te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Je kunt onze algemene voorwaarden bekijken en downloaden via onderstaande button:

Algemene voorwaarden